شفاییان، کلاس چهارم ابتدایی

کلاس چهارم،ریاضی،علوم،اجتمایی،تاریخ،مدنی،جغرافی،بنویسیم،بخوانیم،انشا،هدیه اسمان،علمی،ریاضی چهارم

تاریخ

۱- مهمتریت مشکل انسان نخستین چه بود؟

الف)ساختن خانه ب) فراهم کردن غذا ج) بی سوادی

۲-خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت بزرگ داده که یکی ...................و دیگری................. می باشد.

۳-اولین ابزار های ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

الف) سنگ ب) آهن ج) چوب د)چرم

۴-انسان نخستین یاد گرفت که با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند ..................درست کند.

۵-کشف آتش در زندگی انسان چه تاثیری داشت؟

۶-چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟

۷-انسان های نخستین در ابتدا غذای خود را از چه چیز هایی به دست می آورد؟

۸-انسانهای اولیه ازوسایلی مانند ...........و...........و...............برای کندن زمین و ژیدا کردن .............و سوراخ کردن .............برای تهیه لباس استفاده می کردند؟

۹-انسانهای اولیه توانستند بعدها از آتش برای ساختن ظروف.....................استفاده کنند.

۱۰-امروزه ما با دیدن چه چیزهایی می توانیم به چگونه زندگی انسانهای غار نشین پی ببریم؟

۱۱-انسانهای نخستین اولین بار چه حیواناتی را اهلی کردند؟

۱۲-جملات صحیح و غلط را با علامت ۰ص و غ) مشخص کنید.

-مهم ترین مشکل انسان های نخستین در امان ماندن از حمله حیوانات وحشی بود. ص غ

-اولین ابزار ساخته شده به دست انسان از جنس سنگ بود. ص غ

-انسانهای نخستین برای در امان ماندن از حمله حیوانات به غارها پناه بردند. ص غ

-آتش درون غار نور و گرمای مناسبی به وجود می آورد. ص غ

۱۳-انسانها به تدریج آموختند که حیواناتی مانند .........و.........و.......و.........و........را اهلی کنند.

۱۴-اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان کرد؟

۱۵-در دوره شکار مردان به شکار می رفتند و زنان در ...................می ماندند.

۱۶-وظیفه زنان در دوره شکار نگهداری از ..................وجمع آوری.....................بود.

۱۷-انسانهای نخستین وقتی دیدند که دانه ای در جایی که می افتد بعد از مدتی سبز می شود به کاشتن ............و.............پرداختند و به تدریج .................را آموختند.

۱۸-کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها بوجود آورد؟

۱۹-نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند؟

۲۰-سگ چه کمکی به انسانهای نخستین می کرد؟

۲۱-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

-اولین حیوانی که انسانها اهلی کردند سگ بود. ص غ

-انسانها کم کم از خشت و سنگ برای ساختن خانه استفاده کردند. ص غ

-با رواج کشاورزی انسانها در شهرها خانه های دائمی ساختند. ص غ

-انسانها با اهلی کردن گوسفند و گاو وبز به تدریج به شغل کشاورزی پرداختند. ص غ

-مراقبت از زمین های کشاورزی باعث شد تا آن ها خانه های خود را در کنار هم بسازند. ص غ

-وقتی انسانهای نخستین خانه های خود را در کنار هم ساختند نخستین شهرها بوجود آمد. ص غ

۲۲-قبل از کشاورزی مهمترین مشکل انسانها .......................بود.

۲۳-کار کشاورزی باعث شد تا زندگی انسانها ............کند.

۲۴-با رواج کشاورزی مردم در کنار ...............و.............برای خود خانه های ..........ساختند.

۲۵-بعد از رواج کشاورزی بعضی از انسانها به چه کار های دیگری مشغول شدند؟

۲۶-انسانها بعد از رواج کشاورزی چگونه با هم دادوستد می کردند؟

۲۷-اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمد؟

۲۸-چگونه روستاها به شهر تبدبل شدهند؟

۲۹-امور شهرها به عهده چه کسانی بود؟

۳۰-فرمانروایان برای ایجاد نظم در شهرها چه چیزی ره به وجود آوردند؟

۳۱-فرمانروایان برای اداره شهرها از مردم چه چیز می گرفتند؟

۳۲-رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث اختراع ............شد؟

۳۳-نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟

۳۴-دادوستد بصورت مبادله کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

۳۵-اولین شهرها در کنار کدام رود در ایران بوجود آمد؟

الف-نیل ب-کارون ج-فرات د-دجله

۳۶-فرمانروایان برای چه قانون را بوجود آوردند؟

الف-برای اداره بهتر شهرها ب-برای برقراری نظم ج-هر دو مورد

۳۷-فرمانروایان برای چه کاری از مردم مالیات می گرفتند؟

۳۸-دولتها برای حل مشکل مبادله کالا به کالا چه چیزی را اختراع کردند؟

۳۹-چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

۴۰-چه چیزی باعث اختراع خط شد؟

۴۱-انسانها چگونه مبادله کالا به کالا می کردند مثالی بزنید؟

۴۲-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

-انسانهای نخستین قبل از رواج کشاورزی نیازهای خود را ازراه مبادله کالا به کالابرطرف می کردند.ص غ

-رسیدگی به کار مالیاتها باعث اختراع خط شد. ص غ

-در زمان های قدیم اداره امور شهرها بر عهده شهردار بود. ص غ

-فرمانروایان بر اداره بهتر شهرها قانون را بوجود آوردند. ص غ

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 22:9  توسط مهدی  | 

جغرافی

-کدام یک از دانش های زیر به ا کمک می کند تا از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم؟

-تاریخ -جغرافیا -مدنی -علوم

۲-دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

۳-چه وسایلی در یادگیری جغرافیا به ما کمک می کند؟

۴-هر جسمی که مانند توپ باشد.....................می گویند.

۵-کره زمین چیست؟

۶-در روی کره جغرافیای رنگ های آبی نشانه چیست؟

۷-یکی از وسایل یادگیری جغرافیا .................می باشد که شبیه کره ی زمین است.

۸-شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان دهد چه نامیده می شود؟

الف)کره جغرافیایی ب)نقشه ج) راهنمای نقشه

۹-معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می نامند؟

الف)جهت نقشه ب)علامتهای نقشه ج)راهنمای نقشه

۱۰-برای استفاده از نقشه باید اول به کدام قسمت آن توجه کنیم؟

۱۱-راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما می کند؟

۱۲-خورشید هر روز صبح ازجهت ..............طلوع و در پایان روز در جهت ................غروب می کند و اگر ما در یک صبح آفتابی طوری بایستیم که دست راست ما به طرف................و دست چپ ما به طرف ...............باشد در آن صورت روبروی ما ...................و پشت سر ما ....................خواهد بود.

۱۳-چهار جهت اصلی .................و...............و....................و.................نام دارند.

۱۴-چهار جهت فرعی ............و.............و.............و.............می باشند.

۱۵-بین دو جهت شمال و مشرق کدام جهت فرعی قرار دارد؟

۱۶-جهت فرعی جنوب غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دتارد؟

۱۷-به بالا ترین نقطه در روی کره زمین..................و به پایین ترین نقطه ی زمین ................می گویند.

۱۸-در نقشه همیشه ...............در بالا و ..............در پایین و.............در سمت راست و ............در سمت چپ قرار دارد؟

۱۹-قطب نما چه نوع وسیله ای می باشد؟

۲۰-نوک عقربه قطب نما همیشه در امتداد ..............و ................قرار دارد.

۲۱-خورشید هر روز صبح ار کدام جهت طلوع می کند؟

الف)شمال ب)مغرب ج)جنوب د)مشرق

۲۲-بین دو جهت اصلی مشرق و جنوب کدام جهت فرعی قرار دارد؟

الف) شمال غربی ب) جنوب غربی ج)شمال شرقی د)جنوب شرقی

۲۳-جهت فرعی شمال غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دارد؟

الف) شمال و مغرب ب)شمال و مشرق ج)جنوب و مغرب د)جنوب و مشرق

۲۴-اگر طوری بایستیم که روبروی ما مشرق باشد در آن صورت پشت سر ما کدام جهت خواهد بود؟

الف)شمال ب)جنوب ج) مشرق د)مغرب

۲۵-بین دو جهت فرعی جنوب غربی و جنوب شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

الف)شمال ب)جنوب ج)مغرب د)مشرق

۲۶-خورشید در پایان روز از کدام سمت غروب می کند؟

الف) مشرق ب) مغرب ج)شمال د) جنوب

۲۷-وسیله ای که جهت قطب شما و جنوب را به ما نشان می دهد ..................نامیده می شود.

۲۸-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

-بین مغرب و شمال جهت فرعی شمال غربی قرار دارد. ص غ

-بین جنوب و مشرق جهت فرعی شمال شرقی قرار دارد. ص غ

-بین شمال و مشرق جهت فرعی جنوب غربی قرار دارد. ص غ

-بین جنوب و مغرب جهت فرعی جنوب غربی قرار دارد. ص غ

-بین جهت های شمال شرقی و شمال غربی جهت اصلی شمال قرار دارد. ص غ

-بین جهت های جنوب غربی و جنوب شرقی جهت اصلی جنوب قرار دارد. ص غ

۲۹-به بالاترین نقطه کوه چه می گویند؟

۳۰-رشته کوه چیست؟

۳۱-ناهمواری چیست؟

۳۲-در نقشه رنگ قهوه ای پررنگ نشانه چیست؟

۳۳-دو رشته گوه مهم ایران را نام ببرید؟

۳۴-کوهپایه را تعریف کنید؟

۳۵-رشته کوه شمال ایران چه نام دارد؟

۳۶-بلند ترین قله رشته کوههای شمال ایران چه نام دارد؟

۳۷-بلندترین قله های رشته کوههای مغرب ایران چه نام دارد؟

۳۸-چرا به کوههای زاگرس رشته کوه می گویند؟

۳۹-رشته کوههای شمال ایران با رشته کوههای مغرب ایران چه تفاوتی دارند؟

۴۰-بلند ترین قله ایران چه نام دارد؟

الف)سبلان ب)دنا ج)البرز د)دماوند

۴۱-به بلند ترین نقطه کوه می گویند.

الف)کوهپایه ب) دامنه کوه ج)قله د)رشته کوه

۴۲-به زمین های پای کوه می گویند.

الف)کوهپایه ب) دامنه کوه ج)قله د)رشته کوه

۴۳-به کوههای که مانند زنجیر به هم چسبیده اند می گویند.

الف)کوهپایه ب) دامنه کوه ج)قله د)رشته کوه

۴۴-رشته کوهی که در شمال ایران قرار دارد چه نام دارد؟

الف)زاگرس ب)دماوند ج)سهند د)البرز

۴۵-رشته کوه زاگرس در کدام سمت ایران قرار دارد؟

الف)شمال ب)جنوب غربی و مشرق ج) مشرق د)مغرب و جنوب غربی

۴۶-در نقشه دریای خزر در کوهپایه های کدام رشته کوه قرار دارد.

الف)سهند ب)زاگرس ج)البرز د)دماوند

۴۷-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

-بلند ترین قله ایران در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد. ص غ

-رشته کوه البرز در شمال ایران قرار دارد. ص غ

-بلند ترین قله رشته کوه البرز دنا نام دارد. ص غ

-به بلند ترین نقطه کوه دامنه کوه می گویند. ص غ

-رشته کوههای زاگرس در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد. ص غ

-رنگ قهوه ای در نقشه جای دریا ها را نشان می دهد. ص غ

-بلند ترین قله ایران دماوند نام دارد. ص غ

-سرزمین های پست کنار کوهها برای زندگی انسان مناسب است. ص غ

-شهر تهران در کوهپایه جنوبی رشته کوههای البرز قرار دارد. ص غ

-

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 22:8  توسط مهدی  | 

مسابقه علمی

قرآن

1 -چند حرف ناخوانا در کلمه ((اذا السماء انفطرت)) وجود دارد؟

الف-سه حرف ب-پنج حرف ج-چهار حرف د- ندارد

_________________________________________________________________

2-معنای صحیح آیه ((والله بصیر بما تعملون))کدام است

الف-خداوند هر کاری که میداند شما هم میدانید ب-خداند میداند شما هم میدانید

ج-همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید د-خدا هر کاری را که میکنید مینیند

-------------------------------------------------------

3-معنای درست کلمه های ((عین،ارض،لهم،اعوذ)) کدام است ؟

الف -چشمه ،عرض، برای آنها ،سپیده دم ب- مثل ،زمین، برای اینکه، بگو

ج-کار خوب، آسمان، کسانیکه، پناه میبرم د- چشمه، زمین، برای آنها، پناه میبرم

-------------------------------------------------------

4-در حالت وقف ((ـة و ة )) به چه چیز تبدیل میشوند؟

الف- خودش را به همان وضع میخوانیم ب-هیچ تغییری نمیکند

ج-به ((ـه و ه تبدیل میشود)) د- جز حروف ناخوانا است و خوانده نمییشود

-------------------------------------------------------

5-کدام حروف اگر علامت نداشته باشند خوانده نمیشوند؟

الف-(و) ب-(الف) ج- (ل-ی) د-همه موارد

-------------------------------------------------------

6- اگر بین دو کلمه حروف ناخونا قرار بگیرد چگونه خوانده میشود؟

الف-حرکت قبل از آن به حرف بعد از آن وصل میشود ب-ساکن خوانده میشود

ج-حرکت آن به الف تبدیل میشود د-همه موارد

------------------------------------------------------

7-کدام مورد از آداب قرآن خواندن میباشد؟

الف-پیش از قرآن وضو بگیریم ب- قرآن را زیبا بخوانیم

ج-در حین خواندن حرف نزنیم د-همه موارد صحیح است

8-آیه ((واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا))چه چیزی را برای ما بیان میکند؟

الف-نیکی به پدر و مادر ب- وحدت ج- انفاق د-احسان و نیکوکاری

9- در کلمه ((تزکی)) حرف (ی) چگونه خوانده میشود؟

الف-به صورت ساکن میخوانیم ب-خوانده نمیشود ج- به کلمه بعد وصل میشود د-هیچکدام

10- منظور از جمله ((خداوند صاحب عرش است ))چیست؟

الف-خدایی که به همه جهان تسلط دارد ب-خداوند در عرش قرار دارد

ج-فرشته ها را خدا در عرش قرار داد ه است د-همه موارد

فارسی

11- در جمله ((ای توانایی که به ما توانایی داده ای )) منادا کدام کلمه است؟

الف-ما ب-داده ای ج-ای توانایی د-توانا

12- معنای درست کلمات ((فعال،شیوه،ایثار ))کدام مورد میباشد ؟

الف-کار، روش، سرگذشت ب- پرکار، روش، گذشت

ج- کوشش، روش، گذشت د- فعالیت ،شیون،گذشت

-13- کدام مورد جمع کلمات ((طفل- ولی - جمع))میباشد ؟

الف-(طفیل ،اما ،جامع) ب- (طفیل،اولیا،مجموع) ج-(اطفال،اولیا، جامع) د- ( اطفال، اولیا،مجموع)

-14- جمله((نظامی شاعر یزرگ ایرانی است)) چه نوع جمله ای است؟

الف-پرسشی ب- خبری ج- امری د-الف و ج درست است

-15- کلمات ((تشویق- صلوات- مقدمه- مشعل)) را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید.

الف-مقدمه،مشعل،صلوات،تشویق ب- تشویق،صلوات،مقدمه،مشعل

ج- تشویق ،صلوات، مشعل،مقدمه د- صلوات،تشویق،مقدمه،مشعل

16- شعر رنج وگنج از کدام شاعر است؟

الف -سعدی ب- شهریار ج- قیصر امین پور د- محمد تقی بهار

-17- کدام توضیح در مورد کلمات ((ایستگاه- سحرگاه- فرودگاه)صحیح میباشد؟

الف-محل ایستادن،محل سحر،محل فرود آمدن ب- محل ایستادن،محل سحر،هنگام فرود آمدن

ج-وقت ایستادن،جای سحر،وقت فرود آمدن د-محل ایستادن،وقت سحر، محل فرود آمدن

-18- پنج حلقه المپیک نشانه چیست؟

الف-پنج رشته فعال ورزشی ب- پنج کشور قدرتمند ورزشی ج- پنج قاره جهان د-پنج تیم ورزشی

-19- ((دم به تله ندادن)) کنایه از چیست؟

الف-در تله افتادن ب-زیر بار نرفتن ج- کنایه از انسانهای زرنگ است د- قسمت ب و ج درست است

20- به کلمه های هم معنی .................گفته میشود

الف-مترادف ب- هم خانواده ج- مخالف د- جمله

جغرافیا

21-برای استفاده از نقشه باید به .......................... توجه کرد.

الف-کتاب جغرافیا ب- کره زمین ج- راهنمای نقشه د-هیچکدام

22-کدام یک از جهات زیر اصلی نیست؟

الف-جنوب ب-جنوب شرقی ج- مشرق د- شمال

23-به پستی ها و بلندیهای زمین ...................میگویند.

الف-رشته کوه ب- قله ج- دشت د- ناهمواری

-24- رشته کوه زاگرس در ................ایران قرار دارد.

الف-شمال ب- شمال غربی ج- شمال شرقی د- مغرب

-25- بلندترین قله ایران ........................نام دارد.

الف- سبلان ب- الوند ج- دماوند د- زردکوه

-26- به شن، ماسه ، گل ولایی که رودها به همرا ه میبرند.................میگویند.

الف-آبرفت ب- جلگه ج- جویبار د-هیچکدام

27- وقتی که هوا روبه گرمی میگذارد دامپروران گله ها ی خود را به جاهای..............و......... می برند.

الف-سردسیر –ییلاق ب-سردسیر –قشلاق ج- گرمسیر-ییلاق د-گرمسیر –قشلاق

28- در نقشه جهت شمال در سمت ..........قرار دارد.

الف-پایین ب-راست ج- چپ د- بالا

-29- کوچکترین ناحیه آب و هوایی ایران.............نام دارد.

الف- خزری ب- ناحیه گرم و خشک ج- کوهستانی د- هیچکدام

30- کدام جلگه در کناردر یای خزر قرار دارد؟

الف- گرگان ب- خوزستان ج-گیلان د- الف و ج درست است

تاریخ و مدنی

۳۱-............اولین و...................دومین حیوانی بودند که اهلی شدند.

الف-گاو-گوسفند ب-گوسفند –بز ج- سگ –گوسفند د-اسب- گاو

-32- چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟

الف-جریانداشتن رودها در دامنه کوهها ب-حفاطت از زمینها کشاورزی

ج- بدست آوردن غذا د-گرسنه ماندن انسانها

33- مجسمه شیر سنگی واقع در همدان مربوط به کدام دوره میباشد ؟

الف-پارت ب-پارس ج- هخامنش د- ماد

34- چه کسی اولین قانون برای اداره شهرها را در سنگ نوشته ای درمیادین شهرها قرار داد ؟

الف-فرعون ب- حمورابی ج-حضرت محمد د- کوروش

35- قبر فرعونها درکجا قرار دارد ؟ الف-مکه ب-مدینه ج- کربلا د-اهرام مصر

-36- چه کسی حکومت ماد را شکست داد ؟

الف-هخامنش ب- کوروش ج- فرعون د-هیچکدام

-37- دومین خانواده ای که ما در آن زندگی میکنیم چه نام دارد ؟

الف-مسجد ب-پارک ج-خانه د-هیچکدام

-38- جایی که پیشنماز موقع نماز خواندن می ایستد چه نام دارد ؟

الف- مسجد ب- منبر ج- محراب د- الف و ب درست است

39- چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است؟

الف-زیرا در آن خدا پرستی وجود دارد ب-زیرا در آن نظم وجود دارد

ج-زیرا در آن آموزش وجود دارد د-همه موارد صحیح است

-40 - روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

الف- شرکت در نماز جمعه ب- استراحت و تفریح ج- خوابیدن د- الف و ب درست است

علوم

41- سم پاشی در کدام یک از زمانهای زیر مفید است ؟

الف- مرحله تخم گذاری ب- مرحله نوزادی ج- مرحله پیله د-مرحله حشره بالغ

42- تفاوت اندازه بدن فیل و موش در چیست ؟

الف- بزرگی سلولها ب- تعداد سلولها ج- نوع سلولها د- مواد داخل سلولها

-43- کدام یک از حالتهای زیر محلول میباشد؟

الف-مخلوط آب و شکر ب- مخلوط آ ب و روغن ج- مخلوط آب و نشاسته د-هیچکدام

-44- سلولها به چه وسیله ای رشد و تولید مثل میکنند؟

الف-تخمگذاری ب- بچه زایی ج- تقسیم سلول د-همه موارد

-45- در سر پیچ جاده ها از چه نوع آیینه استفاده میکنند ؟

الف-تخت ب- بر آمده ج- فرورفته د-همه موارد

-46- ستاره در یایی مربوط به کدام گروه از جانوران است؟

الف- نرم تنان ب- خار تنان ج- کیسه تنان د- اسفنجها

-47- کدام کرم از راه سبزیها و میوه های خوب شسته نشده وارد بدن انسان می شود ؟

الف- کرم کدو ب- کرم آسکاریس ب-کرمک د- کرم خاکی

-48- پرورش دادن کدام یک از جانوران زیر برای از بین بردن آفتها مفید است ؟

الف- ملخ ب- گوسفند ج- پروانه د- عنکبوت

49- هوا ی اطراف ما کدام حالت مواد را دارد ؟ الف- مایع ب- گاز ج-جامد د- محلول

.50- فراوانترین گروه بند پایان کدام ها هستند؟

الف- خرچنگها ب- عنکبوتها ج- هزارپاها د- حشرات

ریاضی

51-در عدد 69453024 رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد ؟

الف- یکان صدگان ب- دهگان صدگان ج- صدگان صدگان د- یکان میلیونها

----------------------------------------------------------------------

52- نیمساز ...............است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند.

الف- پاره خطی ب- خط خمیده ای ج- نیم خطی د- ضلعی

53- اگر طول ضلعهای زاویه را بیشتر کنیم اندازه زاویه آن چه تغییری میکند؟

الف- باز میشود ب- کوچکتر میشود ج- تغییر نمیکند د-بزرگتر میشود

-54- برای کدام یک از خطهای زیر عمود منصف میتوان رسم کرد؟

الف-. ب- ج- د- هیچکدام

55-کدام جواب برای تقسیم 7 :46536 صحیح می باشد ؟

الف-6684 ب- 7684 ج- 7648 د-6648

56-کدام جواب برای تساوی….. =(78*209)+(236*54) صحیح میباشد؟

الف-12744 ب-16302 ج- 29046 د- 27604

-57-یک اتومبیل در 5 ساعت 845 کیلومتر طی کرده است در یک ساعت چقدر راه رفته است؟

الف- 169 ب-196 ج-109 د- 106

-58-ائلشن 29 کیلوگرم وزن دارد اگر پدرش از 4 برابر وزن او 8 کیلوگرم کمتر باشد پدر ائلشن چند کیلو گرم وزن دارد ؟ الف- 232 ب- 108 ج- 116 د- 32

-۵۹- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه میگویند؟

الف- ذوزنقه ب- مربع ج- لوزی د- مستطیل

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 22:6  توسط مهدی  | 

ریاضی

۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک) (....................)

(دویست هزارو پانزده) (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

(۲۳۴۵۶۷)............................................................

(۴۰۵۲۰۸).............................................................

(۹۰۰۰۱۲)..............................................................

(۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹ که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان (........) رقم صدگان هزار (..........)

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶ بنویسید.

بزرگترین (.................) کوچکترین (.................)

۶-علامت >=< بگذارید.

۲۰۳۵۱۲ ۲۰۳۵۱۳ ۹۲۸۵۱ ۱۲۳۰۵۱

۵۴۸۱۲ ۴۹۸۵۵ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸ و ۲۴۸۷۵۳ و ۳۵۸۲۰۰ و ۴۰۰۱۰۰ را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۸-به چه خط هایی نیم خط و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

۱۱--در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

= 310+(296-945) =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان چند دانش آموز دارند؟

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

۲۰- با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

۲۴=۶+۶+۶+۶ ۲۴=۴X۶

=۴X۳= ۴X۸ = ۷X۳

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳ ......×.......=۸×۵ ......×.......=۱×۹

......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲ (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید. ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)

=۵×(۴+۶)

=(۸+۹)×۳

۲۴-برای ضرب ۶×۴ شکل بکشید.

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

( ) ......=۹×۸ ( ) ۴۲= ۶×......

( ) ۶۳=......×۷ ( ) ۶۴=.......×۸

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

.........=۸ : ۴۸ .........=۶: ۵۴ ........=۴ : ۲۴ ..........= ۷ :۴۹

........=۵ : ۴۵ .........=۳ : ۱۸ ..........=۹ : ۳۶ .........= ۶ : ۳۶

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

=۴۲ × ۶ = ۷ × ۶۲ = ۳ × ۱۴ = ۹ × ۶۸ = ۷ × ۳۴

= ۴ × ۱۲۳۴ = ۲ ×۲۲۳۳۴ = ۸× ۳۷۴۵ = ۵ × ۱۳۸۷

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

۳۰-مدرسه راهنمایی شهید سولدوزی سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

۳۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

۳۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

= ۱۰۰×۵۶۸ =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴ = ۱۰ × ۱۰۰ = ۱۰۰ × ۳۲۰

= ۳۰۰ × ۲۴۵۱ = ۸۰ × ۶۵۲ = ۲۰۰۰×۲۳۴۵ =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

۳۷-برای ضرب ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

۳۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

۴۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن چند ریال پول دارد؟

۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید. =۲۳×۸۴ =۵۲×۱۲۳ =۲۸×۶۳

=۴۳×۷۸۵ =۳۴×۲۵۸ =۳۴×۷۵۳ =۶۹×۱۲۸

=۱۲۵×۳۲۶ =۱۵۰×۴۲۶ =۲۳۰×۱۵۹ =۴۵۸×۲۴۳۵

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

-یک خط -دوخط -سه خط -نمی توان خط عمود رسم کرد

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

-متساوی الاضلاع -قائم الزاویه -متساوی الساقین

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

-دو خط متقاطع -دو خط موازی -دو خط عمود بر هم

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

-مربع متوازی الاضلاع ذوزنقه

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید. =۶×(۴×۳)

۷۶-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

۶۳=۷×..... ۵۶= ۸ × ..... ۷۲ = ۹×..... ۴۸= ......×۶

.....=۷ : ۶۳ ......=۸:۵۶ .....=۹ : ۷۲ ......=۶ : ۴۸

۷۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

-تغییر نمی کند -۲ برابر می شود -نصف می شود

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

۸۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

الف: ۳ ب: ۲ ج: ۱ د: ۶

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

۸۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

۸۵- ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

۸۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۸۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟

 

۹۱-یک کارگاه مجسمه سازی در منطقه اسلام آباد سلماس روزانه ۹ مجسمه بزرگ درست و بعد از رنگ آمیزی آنها را به قیمت ۴۵۳۰۰تومان می فروشد . قیمت هر مجسمه بطور متوسط چند تومان می باشد؟

۹۲-ماشینی فاصله سلماس تا زنجان را که ۴۸۵کیلو متر می باشد در طی ۷ ساعت طی می کند حساب کنید این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۹۳-علی بعد از وارد شسدن به یک کتابفروشی با ۵۴۰۰تومان پول ۹ جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان می باشد؟

۹۴-باغداری ۲۴ جعبه سیب که هر کدام ۲۰ کیلو گرم بود به ۱۲ خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. به هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟

۹۵-حسین به میدان میوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال که ۱۶ کیلو گرم بود خرید و بابت آن ۱۰۴۰۰ تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟

۹۶-دانش آموزان دبستان سعدی برای خرید پوشه کار ارزشیابی توصیفی این دبستان مبلغ ۱۳۵۰۰۰تومان کمک کرده اند که با این مبلغ می توان ۹۰ پوشه کار خرید. قیمت هر پوشه کار چند تومان می باشد؟

۹۷-چهار نفر باغدار روی هم۴۸۲۵۶متر زمین زراعی دارند .اگر اینها بخواهند زمین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند به هر کدام چند متر زمین می رسد؟

۹۸-به هر چهار ضلعی که ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................می نامند.

۹۹-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.

۱۰۰-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................می کنند.

۱۰۱-تفاوت بین مستطیل و متوازی الاضلاع چیست؟

۱۰۲-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۰۳- با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قط آن ۳ و ۵ سانتی متر باشد.

۱۰۴-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

۱۰۵-در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازیالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

۱۰۶-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۰۷-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

۱۰۸-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

۱۰۹-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

۱۱۰-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

۱۱۱-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۱۲-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

۱۱۳-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

۱۱۴-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ................وو هر قطر از .............قطر دیگر می گذرد.

۱۱۵- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

۱۱۶-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل را بیان کنید.

۱۱۷-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

۱۱۸-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویه های روبرو با هم .............

وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم .................

۱۱۹-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ......................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

۱۲۰-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

۱۲۱-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد.

۱۲۳- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان است با ۷۰۰ تومان پول حد اکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خوهد ماند؟

۱۲۴-برای خریدن ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟

۱۲۵-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را به قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

۱۲۶-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟

۱۲۷-اگر رقمی که در عدد ۲۵۳۰ در مرتبه ی مکانی کمتری قرار دارد با رقمی که در عدد۱۲۳۵۴۰۸ در مرتبه ی مکانی بیشتری قرار دارد را با هم جمع کنیم کدام عدد بدست می آید؟

الف) ۸ ب)۱۰ ج)۱ د)۳

۱۲۸-۲۵ روز بعد از یک روز سه شنبه چه روزی خواهد بود؟

الف) شنبه ب) یکشنبه ج) دوشنبه د) سه شنبه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390ساعت 22:4  توسط مهدی  | 

وبلاگ

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان 1390ساعت 16:51  توسط مهدی  | 

قران خوشنویسی

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 12:24  توسط مهدی  | 

شادی های مرسوم در فوتبال ما!!

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 12:20  توسط مهدی  | 

آخی

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 12:18  توسط مهدی  | 

تست هوش

 

10 تا جعبه قند داریم.

هر جعبه از 1000 حبه قند تشکیل شده.

وزن هر حبه قند 10 گرمه.

این وضعیت تو همه جعبه ها همین طوریه ولی فقط یکی از جعبه ها حبه هایی با وزن 9 گرم داره.

یه ترازو داریم که یه بار مصرفه. یعنی فقط میشه یه بار با اون وزن کرد و بعد از اون دیگه از کار می افته.

می خوایم با استفاده از این ترازو و تنها با یک بار وزن بفهمیم کدوم جعبه وزن کمتری داره.

حالا چیکار کنیم؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 12:17  توسط مهدی  | 

امضا شناسی

کساني که به طرف عقربهاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هاي منطقي هستند

كساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء مي‌كنند دير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند

كساني كه از خطوط عمودي استفاده مي‌كنند لجاجت و پافشاري در امور دارند

كساني كه از خطوط افقي استفاده مي‌كنند انسان‌هاي منظّم هستند

كساني كه با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌اند

كساني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستند

امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند خودشان را در فاميل برتر مي‌دانند كساني كه در

كساني كه در امضاي خود فاميل مي‌نويسند داراي منزلت هستند

كساني كه اسمشان رامي‌نويسند و روي اسمشان خط مي‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اند

كساني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنند ، كساني هستند كه مي‌خواهند به قله برسند.

بي شک بيان مطالب افکار مختلف نشانه ي تائيد آن نمي باشد

و قطعا تمام این موضوعات صادق نیست ولی غالب است.
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان 1390ساعت 11:51  توسط مهدی  | 

مطالب قدیمی‌تر