شفاییان، کلاس چهارم ابتدایی

کلاس چهارم،ریاضی،علوم،اجتمایی،تاریخ،مدنی،جغرافی،بنویسیم،بخوانیم،انشا،هدیه اسمان،علمی،ریاضی چهارم

انشا

رديف

بارم

1

با كلمات زير جمله بسازيد:پزشك: ورزشكار: عرض:

5/1

2

شعر روبرو را توضيح دهيد:

علم چندان كه بيشتر خواني چون علم در تو نيست ناداني

1

3

در جمله روبرو منادا را معلوم كنيد:

سعديا مردم نكونام نميرد هرگز

1

4

دو كلمه بنويسيد كه شكل گفتاري و نوشتاري آن تفاوت دارد. 1: 2:

1

5

كلمه هاي درهم ريخته را مرتب نماييد:

(مردم- هرچند- به سراغ- دقيقه- شيرهاي آب- مي رفتند)

1

6

مخالف كلمه هاي زير را بنويسيد:

غم( ) سيراب( ) كوتاه( ) قطع( )

1

7

براي كلمات زير هم معني بنويسيد:

كاشف( ) اسراف( ) مرتب( ) ارض( )

1

8

زير كلمه اي كه با ديگران ارتباط ندارد خط بكشيد:

(شعر- بيت- داستان- قافيه)

5/0

9

براي كلمه هاي زير دو صفت بنويسيد:

قانون( ) شب( ) فكر( ) گل( )

2

10

از دو موضوع زير يكي راانتخاب كرده و در ده خط توضيح دهيد:

الف) از داستان هاي ابو علي سينا بطور خلاصه بنويسيد.

ب) راه درست مصرف كردن و جلوگيري از اسراف را توضيح دهيد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم آبان 1390ساعت 15:51  توسط مهدی  | 

فارسی

- شش کلمه بنویسید که پسوند گار داشته باشد .؟

2-جمع کلمات زیر را بنویسید


ولی ...... وکیل ......معبد ...... مثل ..... طالب ........ اکبر......... علت ....... مهدی ......


3- برای پسوندهای  داده شده  کلمه ی مناسب بنویسید 


........... بان      ........ ک       ...... زار ...... مند ......دان ...........چه ........ ستان ......


....... چه     ........ ستان      ......... ی


4- هم خانواده هر یک از کلمه های زیر را بنویسید


صلح .......... شاعر ...... جامعه ........ محفوظ ......... محیط ....... منظور ...... ایران .......


5- هر کدام از فعل های زیر کدام حالت و کدام کار را نشان می دهد


گریه می کرد ........ نشسته بود ......... تشنه است ......... آرام بود ......... خوشحال بود ....... نشسته بود ......... آرام بود


6- سه کلمه بنویسید که معنی پرداخت کرد متفاوت باشد


قافیه چیست یک شعر بنویسید و قافیه و حروف قافیه را نشان دهید


7- یک متن از درس  جهان پهلوان را انتخاب کن اسم و صفت  و فعل آن را مشخص کن

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 13:8  توسط مهدی  | 

بنویسیم

- اصطلاحات زیر را در یک جمله به کار ببرید .
- جان سالم به در بردن ......................................................................................................

- شانه به شانه .....................................................................................................................
2- کامل کنید .
- از این درو آن در صحبت کردن . یعنی : .........................................................................
- ستارگان مثل .................................................................................................................
- آن قدر تند دوید که .....................................................................................................
- خواب دیدم در مسابقات علمی مدرسه ............................................................................
3- مخالف هر کلمه را بنویسید.
ثروتمند = .................... بیگانه = .....................
ترسو= ......................... جانوران اهلی = ...........................
4-کلمه های داخل کمانکرا تغییردهید.
الف – سر فاطمه به زمین خورد . ( اصابت کردن )
ب ) خورشید گرفته است . ( تیره شدن )
5-واژه های جدید را جایگزین کنید.
در روزگار کهن ، آدمیان دلیل بسیاری از پدیده های طبیعی را نمی دانستند. ( انسان ها )
.................................................................................................................... ( قدیم )
..................................................................................................................... ( اتفاق های )
.....................................................................................................................
6-جدول زیر را کامل کنید.
جمله                                                نهاد                   قید                صفت                 فعل
پرستوهای جوان باید هر سال
لانه ی جدیدی بسازند.

7- با شکل کامل کلمه ی مخفّف زیر ، جمله بسازید .
ره :


8-ا توجه به این که امسال ، سال اصلاح الگوی مصرف است. اگر در مصرف آب یا مواد سوختی
صرفه جویی نکنیم چه می شود ؟ ( دو سطر)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................9- از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و در مورد آن توضیح دهید.
* درباره ی یکی از ثروت های ملّی کشورمان انشایی بنویسید.
* نامه ای به دوست خود بنویسید و درآن از ضرب المثل هم استفاده کنید.
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 13:4  توسط مهدی  | 

نمونه انشا’سوالات


بارم


1


با کلمات زیر جمله بسازید:


پزشک:   


ورزشکار:     


عرض:                                      


1/5


2


شعر روبرو را توضیح دهید:


علم چندان که بیشتر خوانی                چون علم در تو نیست نادانی


1


3


در جمله روبرو منادا را معلوم کنید:           


 سعدیا مردم نکونام نمیرد هرگز


1


4


دو کلمه بنویسید که شکل گفتاری و نوشتاری آن تفاوت دارد. 


1:                        


2:


1


5


کلمه های درهم ریخته را مرتب نمایید:


 (مردم- هرچند- به سراغ- دقیقه- شیرهای آب- می رفتند)


1


6


مخالف کلمه های زیر را بنویسید:


غم(      ) سیراب(       ) کوتاه(    ) قطع(    )


1


7


برای کلمات زیر هم معنی بنویسید:


 کاشف(     ) اسراف(        ) مرتب(   ) ارض(   )


1


8


زیر کلمه ای که با دیگران ارتباط ندارد خط بکشید:


(شعر- بیت- داستان- قافیه)


0/5


9


برای کلمه های زیر دو صفت بنویسید:


قانون(      ) شب(        ) فکر(        ) گل(     )


2


10


از دو موضوع زیر یکی راانتخاب کرده و در ده خط توضیح دهید:


الف) یکی از داستان های ابوعلی سینا را به طور خلاصه بنویسید.


ب) راه درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را توضیح دهید.


 

    10
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 12:57  توسط مهدی  | 

ادبیات

-    هر دو کلمه هم معنی را کنار هم بنویس.

اثر                     ابتدا

استوار                 نشانه

اوایل                 پایدار

بردباری              تربیت

پرورش               صبر

2-    مخالف هر کلمه را مقابل آن بنویس.

سیراب                            زیبا                                دشمنی                                       درون

3-    به هر کلمه یک صفت اضافه کن و با آن جمله بساز.

هوا=

باغچه بان=

4-    جمع هر کلمه را مقابل آن بنویس.

طفل=                            فکر=                             ولی=

5-    برای هر کلمه دو کلمه هم خانواده بنویس.

جامعه،                                 علم،                                     قصد،                                  منتظر،

6-    زیر کلمه هایی را که با کلمه های دیگر ارتباطی ندارند خط بکش.

اشک، شعف، گریه، غم                               گونیا، توپ، خط کش، پرگار

7-    دو کلمه را کنار هم قرار بده و با کلمه جدید یک جمله بساز.

گل + ستان =

سال + مند =

رفت + گر =

دل + تنگ =

8-    یک جمله کنایه بنویس و آن را معنی کن.

 

 

9-    مانند نمونه دو کلمه دیگر بنویس.

رفت + آمد = رفت و آمد

10-در شعر زیر قافیه ها را مشخص کن.

چو عضوی به درد آورد روزگار           دگر عضو ها را نماند قرار

 

 

11-در مورد کشاورزی چهار خط بنویسید و از کلمات زیر استفاده کنید.

آبیاری-وجین-شخم زدن-بذرپاشی-خاک-زمین- علف هرز-برداشت-محصول

 

 

 

 

 

12-از دو موضوع زیر یکی را انتخاب کن و یک انشا بنویس.

الف- هفته کتاب و فواید کتاب و کتاب خوانی را بنویس.

ب- هر چه درباره پاییز می دانی بنویس.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی 1389ساعت 11:39  توسط مهدی  | 

ادامه

رديف

                                                                 ســــــوال                                                                    صفحه ی  2             

بارم

1

مانند نمونه دو كلمه ديگر بنويس .

رفت+ آمد = رفت و آمد

......... + ........ = ...................                              ......... + ........ = ...................         

                    

1

2

در دو بند بنويسيد كه اگر مدرسه قانون نداشت چه اتفاقي مي افتاد .

 

1

3

موضوع انشاء  1ـ نامه اي به يك همكلاسي خود بنویسید

 2ـ فصل زمستان را چگونه مي بينيد آنرا توصيف كنيد .

موضوع بصورت آزاد

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی 1389ساعت 13:8  توسط مهدی  | 

انشا

رديف

 

بارم

1

با كلمات زير جمله بسازيد:پزشك:    ورزشكار:      عرض:                                      

5/1

2

شعر روبرو را توضيح دهيد:

علم چندان كه بيشتر خواني      چون علم در تو نيست ناداني

1

3

در جمله روبرو منادا را معلوم كنيد:           

 سعديا مردم نكونام نميرد هرگز

1

4

دو كلمه بنويسيد كه شكل گفتاري و نوشتاري آن تفاوت دارد.  1:                          2:

1

5

كلمه هاي درهم ريخته را مرتب نماييد:

 (مردم- هرچند- به سراغ- دقيقه- شيرهاي آب- مي رفتند)

1

6

مخالف كلمه هاي زير را بنويسيد:

غم(      ) سيراب(       ) كوتاه(    ) قطع(    )

1

7

براي كلمات زير هم معني بنويسيد:

 كاشف(     ) اسراف(        ) مرتب(   ) ارض(   )

1

8

زير كلمه اي كه با ديگران ارتباط ندارد خط بكشيد:

(شعر- بيت- داستان- قافيه)

5/0

9

براي كلمه هاي زير دو صفت بنويسيد:

قانون(      ) شب(        ) فكر(        ) گل(     )

2

10

از دو موضوع زير يكي راانتخاب كرده و در ده خط توضيح دهيد:

الف) از داستان هاي ابو علي سينا بطور خلاصه بنويسيد.

ب) راه درست مصرف كردن و جلوگيري از اسراف را

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی 1389ساعت 12:50  توسط مهدی  | 

جمله نویسی و انشا

نمونه سوالات جمله نويسي وانشا – نوبت اول

                

با استفاده ازكلما ت زير خاطرات جبّا ربا غچه با ن را كا مل كنيد.  

                                                                         

(اطفا ل - ابداع – اختراع –مقصود )

 

شنيده بودم درا روپا ، كسي الفبا يي ............كرده است كه با آ ن كود كا ن كرولا ل را با سوا د مي كنند .

 روزها وشب ها ي بسيا ري را د ر كا ر ....................الفبا ي كرولا ل ها گذ را ند م تا

 به .................رسيد م ، سپس چند كود ك كرولا ل د يگر را هم در با غچه ي ................ پذ ير فتم .

برا ي هر كلمه يك صفت بنويسيد .                                                                                                                 

 

                                                                      فكر...................                                             شب  ...............

 

                                                                   ........................                                              ......................        

كلمه ها ي هم معني را به هم وصل كنيد.

 

آ غوش    ،     عجيب    ،    هد ف   ،    دنيا   ،    بغل   ،    با وركرد ني    ،      عا لم     ،    مقصو د

مخا لف اين وا زه ها را بنو يس .              

 

د رو ن : ..........................                                                             دشمني : ............................. 

                                                                                           

خروج :.......................                                                                   خنده : ............................... 

            

جمع هر كلمه را بنويسيد . 

 

                                                               مد رسه : ....................                                     طفل :...................

با هركلمه جمله بسا زيد .

 

ورزش :....................................................................................................................

 

 

صرفه جو يي:............................................................................................................

 

 

 

راه ها ي د رست مصرف كر د ن وجلو گيري ازا سرا ف را د رچها ر بند بنويسيد.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی 1389ساعت 11:54  توسط مهدی  | 

بنویسیم

بنویسیم   

در جمله ی(یارب نظرت بر نگردد)منادا کدام کلمه است؟

الف) یارب       ب) نظرت            ج) برنگردد             د) موارد الف وب           

فعل جمله ی زیرکدام گزینه است؟   (همه ی مردم ایران طرف دار صلح هستند.)

الف) مردم               ب) ایران                      ج) هستند                              د) صلح      

با اضافه کردن (ستان) به کدام دسته از کلمات زیر می توان کلمه ها ی مناسب ساخت؟ 

 الف) بیمار –درخت – بهار                                             ب) گل- زیبا-  سیب

 ج) جنگل- بُو- کُرد                                                           د) بهار- بیمار-گل  

مخالف کلمات زیر را بنویسید.  

  درون (..............................)         قطع(.........................................)       

 جمع کلمات زیر را بنویسید.    

 گل(...................................)          عضو(..........................................)  

کلمات هم معنی را به هم وصل کنید.           آغوش  *                           *مونس

                                                          همدم *                           * گذشت

                                                            ایثار*                              *بغل

                                                         وضع*                             * حال  

           برای کلمه ی (فکر) دو صفت بنویسید؟                       (....................................)**(...........................................)       

 موارد زیر را بخوانید وکلمه ای را که با بقیه فرق دارد مشخص کنید.

 الف) حافظ  -سعدی- ابن سینا- فردوسی  {..................................}

ب)جنگ- زلزله – گردباد-سیل{........................................}

جزء دوّم کلمات زیر را بنویسید.     راست و....................   تندو................................

                            تب و............................           زدو..................................      

با اضافه کردن پسوندهای (گر، زار ،گاه)به آخر کلمات داده شده ی زیر کلمه های جدید بسازید.

 آزمایش (..........................)   چمن(.............................)  

  مس(.......................)        ایست(............................)      

جدول زیر را کامل کنید.

کلمه                      معنی               جمله

1-معالجه

2-مصیبت

یکی از موضوعات زیر راانتخاب کنید ودر موردآن انشا بنویسید.

*چگونه زحمات پدر ومادررا جبران کنیم.                                                                          

*اگر بال داشتی چه کار می کنی.

فارسی

11- در جمله ((ای توانایی که به ما توانایی داده ای )) منادا کدام کلمه است؟

 الف-ما            ب-داده ای                  ج-ای توانایی                      د-توانا

۱۲- معنای درست کلمات ((فعال،شیوه،ایثار ))کدام  مورد میباشد ؟

 الف-کار، روش، سرگذشت                        ب-  پرکار، روش، گذشت         

 ج-  کوشش، روش، گذشت                          د-  فعالیت ،شیون،گذشت

13- کدام مورد جمع کلمات ((طفل- ولی - جمع))میباشد ؟

 الف-(طفیل ،اما ،جامع)  ب- (طفیل،اولیا،مجموع)  ج-(اطفال،اولیا، جامع)    د- ( اطفال، اولیا،مجموع)

 ۱۴- جمله((نظامی شاعر یزرگ ایرانی است)) چه نوع جمله ای است؟

 الف-پرسشی    ب- خبری               ج- امری               د-الف و ج درست است

 ۱5- کلمات ((تشویق- صلوات- مقدمه- مشعل)) را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید.

الف-مقدمه،مشعل،صلوات،تشویق                     ب-  تشویق،صلوات،مقدمه،مشعل

ج- تشویق ،صلوات، مشعل،مقدمه                   د- صلوات،تشویق،مقدمه،مشعل

 ۱۶- شعر رنج وگنج از کدام شاعر است؟

الف -سعدی        ب-  شهریار       ج- قیصر امین پور          د- محمد تقی بهار

 -17- کدام توضیح در مورد کلمات ((ایستگاه- سحرگاه- فرودگاه)صحیح میباشد؟

الف-محل ایستادن،محل سحر،محل فرود آمدن         ب- محل ایستادن،محل سحر،هنگام فرود آمدن

ج-وقت ایستادن،جای سحر،وقت فرود آمدن          د-محل ایستادن،وقت سحر، محل فرود آمدن

-18- پنج حلقه المپیک نشانه چیست؟

الف-پنج رشته فعال ورزشی  ب-  پنج کشور قدرتمند ورزشی  ج- پنج قاره جهان  د-پنج تیم ورزشی

 -19- ((دم به تله ندادن)) کنایه از چیست؟

الف-در تله افتادن  ب-زیر بار نرفتن  ج- کنایه از انسانهای زرنگ  است    د- قسمت ب و ج درست است

۲۰- به کلمه های هم معنی .................گفته میشود

الف-مترادف        ب- هم خانواده            ج- مخالف                 د- جمله

 انشای فارسی

1-با کلمات زیر جمله بسازید؟

فوتبال:

معالجه:

دردناک:

عجیب:  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر 1389ساعت 14:26  توسط مهدی  |