شفاییان، کلاس چهارم ابتدایی

کلاس چهارم،ریاضی،علوم،اجتمایی،تاریخ،مدنی،جغرافی،بنویسیم،بخوانیم،انشا،هدیه اسمان،علمی،ریاضی چهارم

میان ترم

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :                                                                                                                                                         تاریخ  : 1/10/89

کلاس :                                                           (   امتحان میان ترم انشا پایه چهارم   )                                   روز : چهارشنبه

آموزگار :

با کلمه ی زیر یک جمله پرسشی و یک جمله خبری بسازید .

خانواده 

 

 

 

 

 

 

بارم

 

2

 

 

2 چه انتظاری از خانواده ات داری در یک سطر بنویس .

 

1

 

 

3 متن زیر را در دو جمله ادامه بده .

آن قدر تند دویدم که

 

 

 

 

1

4 یک کنایه بنویس و درباره ی آن توضیح بده .  

 

 

2

 

5 در یک جمله بنویس که اگر در مدرسه قانون نباشد چه اتفاقی می افتد ؟

 

 

1

6 جمله ها را کامل کن .

- دانش آموزان ..................... معلم خود درس را یاد می گیرند .

 

 

 

 

 

- آن ها ................ یکدیگر کمک

 

 

1

7 جمله ها را مرتب کن .

به بابا می گویم اگر من هزار پا بودم باید برایم هزار تا کفش می خرید ، کاش من ماهی بودم بابا می گوید مگر تو هزار پا هستی که هر روز یک جفت کفش پاره می کنی دلم برای بابا می سوزد بابا می خندد بابا     نمی تواند بر ای من یک جفت کفش بخرد .

 

 

 

 

راه های درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را بنویسید .                                                                             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 8:7  توسط مهدی  | 

میان ترم

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :                                                                                                                                                         تاریخ  : 21/9/89

کلاس :                                                (   امتحان میان ترم جغرافیا پایه چهارم   )                                       روز : یکشنبه

آموزگار :

الف ) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

 

 

 

 

 

1 مرکز استان فارس کدام یک از شهر های زیر است  ؟

کرمان                        سمنان                              شیراز                               گرگان                                     

بارم

 

 

 

 

 

 

5/2

2 در روی نقشه کوهها با چه رنگی نشان داده شده اند ؟

 

 

 

 

 

سبز                       آبی                      قهوه ای                       زرد

3 جهت جنوب شرقی بین کدام جهت های اصل قرار دارد ؟ 

 

شمال و مشرق                   شمال و مغرب               جنوب و مغرب                جنوب و شرق

4 به بالاترین نقطه ی کوه چه می گویند ؟

 

 

 

 

 

قله                         رشته کوه                 دامنه ی کوه                      کوه پایه               

 

 

 

 

5 هر روز صبح خورشید از جهت ........................ طلوع و در جهت ....................... غروب می کند .

شمال مشرق                                      مشرق جنوب                           

جنوب مغرب                                      مشرق   مغرب                  

 

        

 ب جملات را کامل کنید .

6 زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم به شکل ......................است .

7 آب های سطح کره ی زمین وسعت .............................. نسبت به خشکی ها دارند .

8 در پایین هر نقشه ........................ وجود دارد که به کمک آن معنای رنگ ها و علائم روی نقشه را می فهمیم .

9 در بیشتر ......................... شهر ها و روستاهای زیادی به وجود آمده اند .

10 بلندترین قله ی ایران ......................... نام دارد .

 

 

 

 

 

5/2

11 دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

12 چهار وسیله که در یاد گیری دانش جغرافیا به ما کمک می کنند چه نام دارند ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 قطب نما چیست  ؟

 

 

 

 

2

 

14 رشته کوه را تعریف کنید و دو رشته کوه ایران را نام ببرید ؟

 

 

 

 

2

15 قطب جنوب زمین کجاست ؟

 

 

 

 

2

16 دو قله ی بلند زاگرس چه نام دارند ؟

 

 

 

 

 

1

17-  ناهمواری را تعریف کنید ؟  

                                                                                                                        

 

 

 

 

2

 

18   سرزمینهای بلند برای زندگی و سکونت انسان مناسب ترند یا سرزمینهای پست ؟ چرا؟  

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

                                                                                                            موفق باشید

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 8:6  توسط مهدی  | 

میان نوبت

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :                                                                                                                                                         تاریخ  : 20/9/89

کلاس :                                                (   امتحان میان ترم تاریخ و مدنی  پایه چهارم   )                       روز : شنبه

آموزگار :

الف ) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

 

 

 

 

 

1 مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود ؟

نداشتن خانه                 نداشتن غذا           نداشتن پوشاک             نداشتن ابزار مناسب

 

 

 

 

بارم

 

 

 

 

 

 

2

 

2 فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهر ها از کدام مورد استفاده کردند ؟

 

 

 

 

 

داد و ستد                       اختراع خط                         قانون                            هیچکدام  

3 کدام حیوان به شکار چیان کمک می کرد تا مسیر حیوانات شکار شده را پیدا کنند ؟ 

 

بز                  گاو                         گوسفند                        سگ

4 در زمان کدام پیامبر نمرود پادشاه بابل بود ؟

 

 

 

 

 

نوح (ع)               ابراهیم (ع)                موسی (ع)                      عیسی (ع)  

 ب جملات را کامل کنید .

5 خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت بزرگ عطا کرده است یکی ...................... و دیگری ........................

6 در زمان قدیم انسانها نیازهای خود را از راه ........................ بر طرف می کردند .

7 به فرمانروایان مصر که مردمی خود خواه و ظالم بودند ...................... می گفتند .

8 پایتخت مادها ...................... بود .

9 پارتها در ....................... ایران ساکن شدند .

 

 

 

 

3

10 کشف آتش چه کمکی به انسانهای نخستین کرد ؟

 

1

11 کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها به وجود آورد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12 اولین شهر ها در کنام کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

 

 

13 حضرت ابراهیم (ع) از طرف خداوند مامور انجام چه کارهایی شد ؟

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

14 چرا آریایها سرزمین ایران را برای سکونت انتخاب کردند ؟

 

 

 

1

15 چرا حکومت ماد از بین رفت ؟

 

 

 

 

1

( مدنی )

الف ) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

1 کدام یک از موارد زیر برای آسایش و تربیت افراد تلاش می کنند ؟

مدرسه               پدر و مادر                   مسجد               جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 کدام یک از موارد زیر با دل سوزی درس می آموزد و بهترین راهنما در مدرسه است ؟ 

معلم                مدیر                    ناظم                مربی پرورشی

 

 

 

ب ) جملات را کامل کنید .

3 - ............................. با ازدواج زن و مرد به وجود می آید .

4 مدرسه محل .................... و ..................... است .

5 مسجد نمونه کوچکی از جامعه اسلامی است که در آن خدا پرستی ، همکاری ، همدلی ، ................ و ..................... وجود دارد .

6 امام جماعت هنگام نماز ..................... قرار می گیرد .

 

 

 

 

 

 

3

 

 

7 -  خانواده کدام نیازهای ما را بر طرف می کند ؟ 3 مورد ؟  

                                                                                                                        

 

 

 

5/1

 

8   معنای نظم چیست ؟

 

 

 

5/1

 

9   مردم در مسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه می کنند ؟

 

1

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 8:5  توسط مهدی  | 

میان ترم

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :                                                                                                                                                         تاریخ  : 18/9/89

کلاس :                                                        (   امتحان میان ترم علوم پایه چهارم   )                                    روز : پنج شنبه

آموزگار :

الف ) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

 

1 پاسخ احتمالی یک سئوال که قابل آزمایش شدن باشد چه نام دارد ؟

 

 

 

 

مشاهده               فرضیه                  نظریه                  نتیجه

بارم

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2

 

2 تفاوت سلول در کدام یک از موارد زیر است ؟

 

هسته ، شکل                      شکل ، اندازه                  اندازه ، هسته                 هسته ، سیتوپلاسم

 

3 مسیری که آب در گیاه طی می کند کدام است ؟  

 


خاک   ریشه   ساقه    برگ   میوه                              ریشه  خاک   تارهای کشنده   میوه   برگ    

 


خاک   ریشه   تارهای کشنده     میوه   برگ                     ریشه   خاک   ساقه  برگ  میوه          

4 بهترین زمان برای از بین بردن آفتهای گیاهی کدام یک از مراحل زیر است ؟

 

 

 

 

 

مرحله ی تخم               مرحله ی نوزادی               مرحله ی پیله                     حشره بالغ

5 چای ، زعفران و گل گاو زبان به ترتیب چه مصارفی دارند ؟

 

دارویی   نوشیدنی     ادویه                                     ادویه      نوشیدنی       دارویی     

 


ادویه      دارویی      نوشیدنی                                          نوشیدنی        ادویه        دارویی            

 

ب ) جمله ها را کامل کنید .

 

 

 

6 یک تفاوت بین موجود زنده و موجود غیر زنده در............................. است .

 

 

 

 

7 گیاهان سبز به جز غذایی که می سازد مقدار زیادی ........................................... تولید می کنند .

 

 

 

 

8 به پرورش دادن گیاهان مفید ................................. می گویند .

 

 

 

 

9 .................................... با آشامیدن آب یا خوردن غذای آلوده مانند سبزیها و میوه های خوب شسته نشده وارد روده انسانی می شود .

 

 

 

 

 

10 فراوانترین جانوران روی زمین ................................. هستند .

 

 

 

 

5/2

 

11    هر سلول از چه قسمتهایی تشکیل شده است نام ببرید ؟

 

 

 

5/1

 

12 به کمک یک آزمایش بنویسید که بهترین آب برای گیاهان چه نوع آبی است ؟

 

 

 

 

5/1

13 آوند چیست ؟

 

1

 

 

14 گیاهان برای غذا سازی به چه چیزهایی نیاز دارند ؟ 4 مورد ؟  

 

 

1

 

15  مراحل کشاورزی را بنویسید ؟  

 

 

5/2

 

 

16 -  چرا دریا برای زندگی جانورانی مانند مرجانها و اسفنجها مناسب است ؟

                                                                                                                        

 

 

 

5/1

 

17  انگل چیست ؟

 

 

 

1

 

18  جانوران زیر عضو کدام گروه از بی مهرگان هستند .

عروس دریایی :                                                                             ستاره ی شکننده :

 

صدف :                                                                                              کرمک :

 

 

2

19  برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه کارهایی باید انجام داد ؟  

 

 

 

5/1

20- نمودار روبرو نمایشگر بزرگی و کوچکی گروههای جانوران می باشد آنرا نامگذاری کنید ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 8:4  توسط مهدی  | 

سوال میان نوبت

 

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :                                                                                                                                                         تاریخ  : 16/9/89

کلاس :                                                                       (   امتحان میان ترم ریاضی   )                                         روز : سه دشنبه

آموزگار :

الف ) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

 

1 کدام یک از موارد زیر عدد پانصد هزار و هشتاد و پنج را نشان می دهد .

 

500085            500805              500850                 508005

 

بارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

 

2 اگر ضعلهای زاویه ای بلند تر شود زاویه چه تغییری می کند ؟

 

بزرگتر می شود              کوچکتر می شود               تغییری نمی کند                هیچکدام

 

 

3 طرف دوم عبارت ( 6 + 6 + 6 ) کدام یک از تساویهای زیر است .

 


6×3                 6 + 3                        3×6                       3+ 6

 

ب ) جاهای خالی را کامل کنید .

 

 

 

4 برای رسم یک خط کافی است ............................. از آن را داشته باشیم .

 

 

 

 

5 کوتاهترین فاصله یک نقطه تا یک خط ................................... می باشد .

 

 

 

 

6 نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند ...................................... نام دارد .

 

 

 

 

7 ضلع روبروی زاویه ی قائمه را در مثلث قائم الزاویه ................................. می گویند .

 

 

 

 

 

8 هنگام محاسبه کردن ابتدا عملیات مربوط به عددهای ........................................ انجام می شود .

 

 

 

 

5/2

 

 

 

45089430

 

سیزده میلیاردو صدو سی میلیون و هجده هزار و سه

 

 

 

9 جدول را کامل کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

 

10 علی 1500 تومان پول داشت 725 تومان را سیب زمینی و 320 تومان را سبزی خرید . او چه قدر از پولش را خرج کرده است ؟ چه قدر برایش باقی مانده است ؟

 

 

 

 

 

 

2

11 با توجه به شکل به سوالات  پاسخ دهید .

الف ) دو خط ( د ر ) و ( م ک ) نسبت به هم چه حالتی دارند ؟

 

 

 

 

 

ب ) یک زاویه ی باز نام ببرید .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج ) از نقطه ( ز ) دو نیم خط نام ببرید .

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12 در جای خالی عدد مناسب قرار دهید .          

                                                                                                       × 35 +          × 35 = 56 × 35

 


                                   0 =            × 7 × 9                           - 985 = ( 216 + 306 ) – 985

 


                                        × 1 =          × 6          ( 10 ×          ) ×  238 = 10 × ( 9 × 238 )

 

 

 

5/2

 

 

 

 

13 برای تساوی مسئله بسازید و آن را حل کنید .                                        = ( 3 + 5 ) × 2

 

 

5/1

 

 

 

 

 

14 ضربهای زیر را انجام دهید .             

                                                     =   100 × 57                                                                                       356

                                                     = 300× 206                                                                                         209   ×

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

5/2

 

15  یک ماشین چاپ در هر ساعت 700 ورق بزرگ که هر ورق 16 صفحح کتاب است چاپ می کند . این ماشین در 10 ساعت چند صفحه کتاب چاپ می کند  ؟

 

 

 

 

 

2

16  هر پاره خط چند عمود منصف می تواند داشته باشد ؟ چرا ؟

 

 

 

 

1

17  علی 14 سال دارد سن پدر علی از 4 برابر سن علی 5 سال بیشتر است پدر علی چند سال دارد .

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 8:3  توسط مهدی  | 

سوال ترم

                                                 با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :        

کلاس :                                                        (   امتحان نوبت اول انشا  پایه چهارم  )

آموزگار :

تاریخ : 23/10/89           

1 برای شکل روبه رو هر چه می دانید در دو سطر بنویسید .

 

-------------------------------------------------

 

------------------------------------------------

بارم

 

2

 

 

2 با کلمات بهم ریخته یک جمله بساز .

نا امید نشد تختی شکست خورد چند بار در دورانی که اما کشتی می گرفت

 

 

 

2

 

 

3 با مخالف این واژه ها جمله بساز .

درون          .......................................            جمله : ..........................................................................................

 

دشمنی       ......................................             جمله : ..........................................................................................

 

 

 

2

4 یک ضرب المثل بنویسید که در آن کلمات قطره و دریا باشد و درباره ی آن یک سطر توضیح دهید .

 

ضرب المثل : .............................................................................................................................

 

توضیح : .............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

  

 

 

2

 

5 نوشته ی نا تمام زیر را تمام نمائید .

مدت ها بود که او را ندیده بودم تا این که .........................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

 

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و راجع به آن یک انشاء در 10 خط بنویسید .

1)   نامه ای به خانواده ات بنویس .

 

2)  به عنوان یک گزارشگر فوتبال یک فوتبال تخیلی را گزارش بدهید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

10

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 8:2  توسط مهدی  | 

سوال ترم

               با سمه تعالی

           (   امتحان نوبت اول املا  پایه چهارم  )

 

1 ) نسیم چهره ام را نوازش کرد و گفت آفریدگار من از همه مهربانتر است ،

2 ) باغچه بان دریافته بود که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر می توان به جامعه و مردم خدمت کرد .

3 ) برای کمک به کودکان آسیب دیده سازمانهای گوناگونی به وجود آمده اند که معروف ترین آنها یونیسف نام دارد .

4 ) غلام رضا تختی با قدرت ، شجاعت و جوان مردمی حریف خود را ضربه فنی کرد و پشتش را به خاک رساند .

5 ) اگر دیگران نبودند هیچ کس شعر نمی سرود و قصه نمی گفت و کلمات زیبایی مانند ایثار و یاری و ... از لغت نامه ها پاک می شد .

6 ) قانون چیز خوبی است چون برای ایجاد و حفظ عدالت لازم است و بی قانونی باعث هرج و مرج و      بی نظمی می شود .

7 ) ابن سینا دانشمند و پزشک مشهوری است که آرامگاهش در همدان است .

8 ) برگه تکه کاغذ کوچکی است که باید روی آن عنوان مطلب ، نام کتاب و شماره ی صفحه ی آن را یادداشت کنید .

 

                                                                                            موفق باشید

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 8:1  توسط مهدی  | 

سوال ترم

                                                 با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :        

کلاس :                                                        (   امتحان نوبت اول جغرافیا  پایه چهارم  )

آموزگار :

تاریخ : 19/10/89           

الف ) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

 

 

 

 

 

1 بلند ترین قله ی ایران چه نام دارد ؟

الف ) دنا                     ب ) زردکوه                        ج ) دماوند                           د ) سهند                                     

بارم

 

 

 

 

 

 

2

2 شن و ماسه و گل و لایی که رود ها به همراه می برند چه نام دارد ؟

 

 

 

 

 

الف ) رود                  ب ) آبرفت                    ج ) جلگه                       د ) جویبار  

3 به زمین های پایین کوه چه می گویند ؟ 

 

الف ) کوهپایه                    ب ) ناهمواری                   ج ) رشته کوه                  د ) قله

4  جنوب شرقی بین کدام جهت های اصلی قرار دارد ؟

شمال و مشرق                                      شمال  و مغرب                           

جنوب  و مشرق                                     جنوب  و  مغرب                  

 

        

 ب جملات را کامل کنید .

5 مقدار بارش باران را با وسیله ای به نام .................................. اندازه می گیریم .

6 آب و هوای شهر ................................ گرم و خشک است .

7 ما به کمک ..............................معنای رنگها و علامتهایی را که در نقشه به کار رفته است می فهمیم .

8 زرد کوه و دنا بلندترین قله های رشته کوه ...................................... هستند .

 

 

 

 

2

                                                                                                                               ص         غ

9 به پستی های زمین ناهمواری می گویند .                                                                            

10 در کوهپایه ها شهرها و روستاهای زیادی به وجود آمده اند .

11 شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد نقشه نام دارد .                                          

12 خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است .                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

( تشریحی )

1 رشته کوه را تعریف کنید و رشته کوه شمال ایران را نام ببرید ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 دشت را تعریف کنید و دو دشت مهم ایران را نام ببرید ؟

 

 

 

 

1

 

3 دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟

 

 

 

 

2

4 جلگه چگونه به وجود می آید ؟

 

 

 

 

2

5 یکی از حاصل خیزترین و پهناورترین جلگه ایران را نام ببرید و بگویید در کنار کدام دریا قرار دارد ؟

 

 

 

 

 

2

6-  چهار وسیله که در یادگیری جغرافیا به ما کمک می کنند نام ببرید ؟  

                                                                                                                        

 

 

 

 

2

 

7  قطب نما چیست ؟   

 

 

 

 

1

 

8 هر روز صبح خورشید از کدام جهت طلوع و در کدام جهت غروب می کند؟

 

 

 

      1

 

 

9 قطب شمال زمین کجاست ؟

 

 

 

 

 

      1

 

                                                                                                               

موفق باشید

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 8:0  توسط مهدی  | 

سوال ترم

                                                 با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :        

کلاس :                                               (   امتحان نوبت اول تاریخ و مدنی  پایه چهارم  )

آموزگار :

تاریخ : 21/10/89           

الف ) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

 

 

 

 

 

1 مهم ترین مشکل انسان های نخستین چه بود ؟

الف ) تهیه لباس                ب )  تهیه غذا                ج ) تهیه خانه           د ) نداشتن ابزار

 

 

 

 

بارم

 

 

 

 

 

 

2

 

2 با رواج کشاورزی مردم در کجا خانه می ساختند ؟

 

 

 

 

 

الف ) دامنه ی کوه ها           ب ) کنار رودخانه ها و چشمه ها             ج ) دشتها              د) در همه جا  

3 حضرت ابراهیم ( ع) در کجا به دنیا آمد ؟ 

 

الف ) بابل                 ب ) مصر                    ج ) بین النهرین                      د ) مدینه

4 پایتخت هخامنیشان چه شهری بود ؟

 

 

 

 

 

الف ) هگمتانه                ب ) تیسفون                 ج ) تخت جمشید                   د )  مقدونیه

 ب جملات را کامل کنید .

5 در زمان قدیم انسانها نیازهای خود را از راه ............................................ بر طرف می کردند .

6 رسیدگی به کار مالیاتها و حساب کردن آنها باعث ....................................... شد .  

7 لقب فرمانروایان مصر ................................... بود .  

8 رهبر پارسها ................................... بود .  

 

 

 

 

 

2

                                                                                                                                         ص           غ

9 راه شاهی در زمان داریوش ساخته شد .                                                                             

10 انسان ها برای مراقبت از زمینهای کشاورزی خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند .                       

11 حضرت نوح (ع) پس از شکستن تب ها ، تبر را برگردن یکی از بت ها انداخت .

12 مادها با بابلیها همسایه بودند و با آنها می جنگیدند .                                                                      

 

 

2

( تشریحی )

 

 

 

 

 

 

1 کشف آتش چه کمک هایی به انسان  نخستین کرد ؟

 

 

1

2 نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند ؟

 

 

1

 

3 اولین شهرها در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟

 

 

 

1

4 حضرت ابراهیم (ع) از طرف خداوند مامور انجام دادن چه کارهایی شد ؟

 

 

 

1

5 چه کارهای مهمی در زمان داریوش انجام شد نام ببرید . ( چهار مورد )

 

 

2

 

 

( مدنی )

1 دومین خانه ای که ما در آن زندگی می کنیم چه نام دارد ؟ 

الف ) خانواده                       ب) مدرسه                       ج ) مسجد                       د ) روستا  

 

 

 

1

2 فردی که با دل سوزی به ما درس می آموزد و ما را تربیت می کند و بهترین راهنمای ما در مدرسه است ؟

الف ) مدیر                      ب ) ناظم                          ج ) معلم                   د ) مربی پرورشی

 

 

 

 

 

 

3 تعداد افراد خانواده با .................................. بیشتر می شود .

 

1

 

4 امام جماعت هنگام نماز در ....................................... قرار می گیرد .

                                                                                                                                ص           غ

5 مردم در مسجد برای حل مشکلات محله ی خود عبادت می کنند .                                      

6 پدر و مادر با محبت و فداکاری برای آسایش و تربیت ما تلاش می کنند .                                           

 

1

 

( تشریحی )

1 خانواده کدام نیازهای ما را برطرف می کند ؟ ( سه مورد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

 

 

2 معنای نظم چیست ؟ ( سه مورد )

 

 

 

 

5/1

3 سه مورد از کارهایی که در مسجد انجام می شود نام ببرید .

 

 

 

 

 

5/1

4 روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/0

 

 

 

 

                                                                                                 موفق باشید

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 7:59  توسط مهدی  | 

سوال ترم

                                                 با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :        

کلاس :                                                        (   امتحان نوبت اول ریاضی  پایه چهارم  )

آموزگار :

تاریخ : 18/10/89            

الف ) پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید .

 

1 بر یک نقطه روی یک خط چند خط عمود می توان رسم کرد ؟  

 

1 ) یک خط                     2 ) دو خط                   3 ) خط                         4 ) نمی توان خط عمود رسم کرد

 

بارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود ؟

 

1 ) متساوی الاضلاع               2 ) قائم الزاویه                 3 ) متساوی الساقین               4 ) مختلف الاضلاع

3 اگر دو ضلع یک زاویه را بلند تر کنیم زاویه چه تغییری می کند ؟

1 ) زاویه بزرگتر می شود                            2 ) زاویه کوچکتر می شود

3 ) تغییری نمی کند                                        4 ) زاویه راست بوجود می آید

 

4 رقم دهگان میلیون عدد ( 259870304 ) را نشان دهید ؟

1 ) 7                       2 ) 0                       3 ) 9                     4 ) 5

ب ) جاهای خالی را کامل کنید .

1 برای رسم کردن یک خط کافی است ............................. از آن را داشته باشیم .

 

2 ضلع روبه رو به زاویه ی قائمه در مثلث قائم الزاویه ................................... نام دارد .

 

6 نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند ...................................... نام دارد .

 

7 هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ................................... نام دارد .

 

 

 

 

2

                                                                                                                                          ص                   غ

1. فاصله ی دو خط موازی برابر است با فاصله ی یک نقطه از یک خط تا خط دیگر

2. عمود منصف خطی است که بر پاره خط عمود می شود و آن را نصف می کند

3. به جواب تقسیم مقسوم علیه می گوییم

4. برای تشخیص دادن زاویه ی راست از وسیله ای به نام گونیا استفاده می کنیم

                                                                                                                                                                                           

 

 

( تشریحی )

1- اعداد زیر را به رقم و حروف بنویسید .

الف ) هفت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و هشتاد و شش هزار و نوزده                 ............................................

 

ب ) 80302              .......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2  در جای خالی عدد مناسب قرار دهید .                                                                                   0    =     4853      ×

 


                                                               = 405 ×  1000                                                                        3    =                         24         

 


(                × 3 ) = ( 7 × 6 ) × 3

 

 

2

3 با توجه به شکل به سوالات  پاسخ دهید .

 

الف ) یک خط راست نام ببرید ؟

 

 

 

 

 

 

ب ) یک زاویه ی تند نام ببرید ؟  

 

 

 

 

 

ج ) خط ( الف ، ب ) و ( د ، س ) نسبت به هم چه حالتی دارند ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

د ) یک زاویه باز نام ببرید ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4  ضرب زیر را انجام دهید ؟

                                                                   9         2         3

                                                                                              8           0          5    ×

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

5 تقسیم کنید و عبارت های درستی تقسیم را بنویسید .  

                                                                                                                     7             4     7      3      7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2

 

 

 

 

 

6  طرف دوم تساوی رو به رو را کامل کنید و برای آن شکل بکشید .

 

                                                                                                                         = ( 3 + 2 ) × 4

 

 

5/1

 

7 یوسف از کتاب خانه ی دبستان یک کتاب گرفت . این کتاب 135 صفحه دارد . او هفته ی گذشته 42 صفحه و این هفته 64 صفحه از آن را خوانده است . او چند صفحه از این کتاب را نخوانده است .

 

 

 

 

 

 

5/1

8 می خواهیم 6 بسته ی 12 تایی مداد را به طور مساوی بین 9 نفر تقسیم کنیم . به هر نفر چند مداد    می رسد ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/1

 

 

                                                                                                                      موفق باشید

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی 1389ساعت 7:58  توسط مهدی  |